WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:06:pm 21/08/13 Đăng ngày “August 21st, 2013”

Con đường “xã hội dân chủ”

Con đường “xã hội dân chủ”

Con đường “xã hội dân chủ” Bài 4 Hai phép Cộng-Trừ dễ mà khó Nhân có ý kiến của các ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận về “đảng Dân chủ- Xã hội” chúng tôi đã giới thiệu lại những ý kiến từ năm 2005 cũng về chủ đề này. Tám năm đã trôi [...]

11:06:pm 21/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Suy nghĩ của một người ngoài đảng về đa nguyên đa đảng ở Việt Nam

Suy nghĩ của một người ngoài đảng về đa nguyên đa đảng ở Việt Nam

… sự ra đời của một đảng đối lập, lại do chính những người đảng viên trung kiên tách ra thành lập, chủ trương đối thoại ôn hòa là một phúc lớn cho đảng đương cầm quyền. Từ nay, đảng độc thoại có một lực lượng kiềm chế, uốn nắn những sai lầm. Từ nay trong ngôi nhà độc thoại, xưa nay không ai rửa mặt, thì nay có một cái gương to để người ta nhìn thấy vết nhọ trên mặt mình mà lau rửa. Cuộc tập dượt dân chủ này không dễ dàng nhưng hòa bình để cạnh tranh. Nếu thắng, đảng cầm quyền có chính danh để tiếp tục cầm quyền sau một cuộc bầu bán dân chủ trong cả nước. Nếu không thắng thì chí ít cũng là rút lui trong danh dự để tiếp tục thi đua hòa bình trong một nhiệm kỳ khác.

10:00:am 21/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vấn đề giai cấp và chủ nghĩa xã hội

Vấn đề giai cấp và chủ nghĩa xã hội

Giai cấp chỉ là sự phạm trù hóa theo nhận thức, sự đồng nhất hóa tự nhiên về một tập hợp người đang đảm nhận một mặt sản xuất kinh tế nhất định trong xã hội nào mà không phải cái gì thần bí hay tiên quyết cả. Giai cấp hình thành nên do từ hoàn cảnh mỗi lúc của mọi cá nhân, chẳng có gì cứng nhắc, máy móc hay hoàn toàn bó buộc cả.

09:32:am 21/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một chiếc xe ben

Một chiếc xe ben

Cái xe ben của Lê Hiếu Đằng có thể “đột phá khẩu lịch sử, cho nước tràn bờ” hay không là chuyện mà một thằng (nát rượu) cỡ tôi – dù cho ăn kẹo – cũng không dám lạm bàn.

05:13:am 21/08/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Có đủ căn cứ pháp luật cho sự ra đời của những chính đảng mới

Có đủ căn cứ pháp luật cho sự ra đời của những chính đảng mới

Trả lời phóng viên đài BBC, ông giáo sư Vũ Minh Giang, thành viên hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: “Đề xuất việc thành lập đảng chính trị, nhất lại là đề xuất của những người đang là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam thì đấy là nguyện vọng nào đó, mong [...]

05:03:am 21/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »