WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:12:pm 27/08/13 Đăng ngày “August 27th, 2013”

Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng

Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng

Nhưng tôi cũng thành thực cảm ơn các ông/bà: nhờ báo các ông/bà phê phán tôi mà đông đảo quần chúng biết đến hai bài viết của tôi –

03:12:pm 27/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những người không chịu lùi bước trước nghịch cảnh

Những người không chịu lùi bước trước nghịch cảnh

  Hồi đầu tháng 8 mới đây, tôi được nhà báo Thanh Thương Hoàng dẫn đi tham dự một buổi trình diễn văn nghệ thật là đặc sắc diễn ra tại Trung tâm Hội Nghị của thành phố Santa Clara gần với San Jose. Các nghệ sĩ trình diễn đều là những người khuyết tật, [...]

02:04:pm 27/08/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Nói về con đường ra cho xã hội, đất nước Việt Nam ngày nay

Nói về con đường ra cho xã hội, đất nước Việt Nam ngày nay

chính nhận thức và ý thức chung của mọi người VN ngày nay chính là lối ra duy nhất mà không điều gì khác. Bởi có sự nhận thức thì mới giúp cho ý thức cũng như ngược lại. Không có ý thức về nhận thức cũng không có xu hướng tìm hiểu về thực tại. Mà không có nhận thức cũng chẳng bao giờ có ý thức đi lên hay phát triển. Chính sự nhận thức khách quan, xác đáng, đúng đắn, rạch ròi là quan trọng như thế, nó là đầu mối cho mọi hành động thực tiễn, hiệu quả và kết quả là như vậy.

01:58:am 27/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »