WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:59:am 18/09/15 Đăng ngày “September 18th, 2015”

Thư trả lời ông Phạm Trung Kiên

Thư trả lời ông Phạm Trung Kiên

Thưa ông Phạm Trung Kiên, Cám ơn ông đã gửi email cho tôi để góp ý.  Hy vọng rằng Phạm Trung Kiên là tên của ông ở ngoài đời, chứ không phải bí danh. Tôi quan niệm rằng những người đấu tranh cho tự do, dân chủ thật lòng (tôi phải dùng chữ thật lòng, [...]

09:59:am 18/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Để cuộc góp ý của toàn dân không như nước đổ đầu vịt

Để cuộc góp ý của toàn dân không như nước đổ đầu vịt

Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng CS Việt Nam vừa công bố trên báo và đài phát thanh bản Hướng dẫn về toàn đảng, toàn dân dân góp ý kiến vào các văn kiện sẽ trình bày tại Đại hội XII. Cũng ngày 14/9/2015 các báo, đài chính thức phổ biến nội dung đầy đủ [...]

09:54:am 18/09/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mãn hạn tù nhà?

Mãn hạn tù nhà?

Tôi bị bắt ngày 18.9.2008 khi đang công khai tọa kháng tại nhà với khẩu hiệu  “Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”. Sở dĩ phải nhấn mạnh chữ “công khai” vì trong bức tâm thư được công bố trên mạng Internet trước [...]

09:52:am 18/09/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »