WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tổng thống Mỹ ký lệnh mới chống cái ác, vi phạm nhân quyền

Tổng thống Barack Obama đưa ra những bước mới nhằm củng cố khả năng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc khám phá và đáp ứng với những hành vi tàn ác to lớn và vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới.

Tổng thống Obama loan báo những hành động về nhân quyền được đưa ra trong sắc lệnh vừa ký và thông báo cho Quốc hội, vào lúc ông đến thăm lần thứ hai viện bảo tàng tưởng niệm những nạn nhân Đức Quốc Xã tại Washington.

Năm ngoái, Tòa Bạch Ốc loan báo một chiến lược toàn diện phòng chống những hành vi tàn ác to lớn và diệt chủng, xem đó là cốt lõi của lợi ích an ninh quốc gia và trách nhiệm đạo đức của Hoa Kỳ.

Tổng thống Obama nói các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ lần đầu tiên sẽ đưa ra bản Dự đoán Tình báo Quốc gia nhằm đánh giá khả năng xảy ra những vụ giết người hàng loạt tại các quốc gia trên toàn thế giới.

Một Hội đồng Ngăn ngừa Hành vi Tàn ác được thành lập năm ngoái sẽ họp lần đầu tiên trong tuần này tại Tòa Bạch Ốc.

Tổng thống gọi việc này và những bước khác nằm trong khuôn khổ “định chế hóa” làm thế nào chính phủ Hoa Kỳ điều động và sử dụng những công cụ để ngăn ngừa những hành vi tàn ác to lớn và diệt chủng.

Tổng thống Obama nói: “Chúng ta cần làm đủ mọi việc để ngăn ngừa và đáp ứng với những tội ác như vậy. Không thể nhân danh chủ quyền quốc gia để giết hại người dân.”

Tổng thống Obama liệt kê những bước chính quyền ông thực hiện để đối phó nhiều tình huống khác biệt, gồm có hoạt động của Hoa Kỳ và đồng minh tại Libya mà ông nói đã giúp cứu nhiều mạng sống vô tội.

Ông đề cập những hoạt động ngoại giao tại châu Phi để chấm dứt giao tranh đe dọa đến cuộc trưng cầu dân ý vào năm ngoái tại Nam Sudan, những bước chấm dứt biến động tại Côte d’Ivoire, và việc gởi cố vấn quân sự Mỹ giúp những nỗ lực chống lại Đạo quân Kháng chiến của Thượng đế tại Trung Phi.

Tổng thống Barack Obama nói tình hình tại Syria cho thấy Hoa Kỳ và các nước muốn ngăn ngừa những hành vi tàn ác, không thể “làm chủ tất cả các biến cố,” nhưng ông nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với đồng minh và đối tác để gia tăng áp lực và cô lập Tổng thống Bashar al-Assad của Syria.

Nguồn: VOA

 

Phản hồi