WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Tiếng vọng từ Cái Răng đến Ba Đình”

 1. dinhcaotritueloairuoi says:

  Cùng với hai ông Ba Bùi và Bùi Lân : Chúng tôi là những “Đỉnh cao trí tuệ loài người” được bao bọc, che chở và đào tạo bởi những đỉnh cao Ba đình cùng xét rằng nếu hai ông cứ vẽ và tạo thơ kiểu này thì các ông đã xỉ nhục các xếp chúng tôi quá và ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy nhột hết đường làm ăn kiếm chác thì lấy tiền đâu mà dâng nạp cho các xếp. Trân trọng xin các ông xét lại cho chúng tôi nhờ !!!

 2. MINH says:

  Bác Builan nói vậy hỏng lẻ miệng BÁC là…?

  • Builan says:

   Nếu như MIỆNG BÁC KHÔNG LÀ ?
   Thì đâu đến nôĩ SƠN HÀ NÁT TAN
   Dân tình điêu đứng lầm than
   Cũng đâu có chuyện DÂN OAN “CÁI RẰNG ” hehehe

 3. Builan says:

  “HỎI dân cho biết sự tình”
  Có nghe “TIẾNG VỌNG BA ĐÌNH CAÍ RĂNG ?”
  Nghe đồn MIỆNG CAÓ trong LĂNG
  ĐỎ hoe ! giếng “miệng” Caí Răng in H…INH

  XÁC CHỒN ? lâu quá hoá TINH
  NỌC NỪA, NẾU NAÓ.. giống hình CAÍ RĂNG
  Ai về Hà Lôi thăm LĂNG
  Làm ơn nhỗ hết hàm răng CAÓ, HỒ

  Mấy thằng miễng VẪU răng HÔ
  Lưỡi dài, bồi bút giống ĐỒ CAÍ RĂNG
  Gục đầu theo đảng kiếm ăn
  Khôn hồn, nhìn kỹ (từ) CAI RĂNG (đến) BA ĐÌNH !

Phản hồi