WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Sơn hà nguy biến”

  1. Võ thị Hồng Nga says:

    HOÀNGSA và VIỆTNAM

    - Sao bác “vẽ” các chữ cái dính liền?
    Vậy, đánh vần…thế nào đây, bác Ba Bui ơi?

    - Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời….

Leave a Reply to Võ thị Hồng Nga