WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Làm theo gương đạo đức của Bác”

  1. Hồ Âm Mao says:

    Theo gương “nửa dưới” có cái con Tự Do của bác thôi, còn phần trên thì đừng, cháu ạ!!!! Hồ chí minh cả đời làm tay sai, làm Âm binh cho Mao Trạch Đông, cho nên dân miền Bắc còn gọi tắt tên của hắn là Hồ Âm Mao.

Phản hồi