WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:40:pm 06/06/09 Đăng ngày “June 6th, 2009”

Vấn đề khai thác Bauxít tại kỳ 5 quốc hội trong nước, khi xã hội dân sự lớn dần trong những điều kiện mới

Vấn đề khai thác Bauxít tại kỳ 5 quốc hội trong nước, khi xã hội dân sự lớn dần trong những điều kiện mới

Thưa các bạn, Dư luận người Việt trong và ngoài nước đang chú ý đến cuộc họp của quốc hội trong nước kỳ 5 (khoá XII)  khai mạc ở Hànội ngày 20 tháng 5; kỳ họp kéo dài đến ngày 20 tháng 6. Đến nay, 6 tháng 6, là vừa đúng một nửa thời gian. [...]

12:40:pm 06/06/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hồ Diệu Bang, Thiên An Môn và Việt Nam

Hồ Diệu Bang, Thiên An Môn và Việt Nam

Ngày 15/4/2009 đánh dấu đúng 20 năm ngày ông Hồ Diệu Bang, một lãnh tụ cộng sản Trung Quốc qua đời (15/4/1989). Sự qua đời của ông đã tạo nên biến cố Thiên An Môn. Dù không làm chế độ cộng sản tại Trung Quốc bị đổ, biến cố Thiên An Môn đã biến đổi [...]

06:42:am 06/06/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »