WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:55:pm 19/06/09 Đăng ngày “June 19th, 2009”

Đồng thuận thật hay đồng thuận giả?

Đồng thuận thật hay đồng thuận giả?

Thế là kỳ họp thứ 5 quốc hội khoá XII đã kết thúc. Vấn đề nóng bỏng nhất của kỳ họp này là vấn đề khai thác bôxít được nhóm lãnh đạo đảng coi như ổn, không gây nên sóng gió gì lớn, không gây nên đảo lộn. Họ có thể hài lòng, cứ thế [...]

12:55:pm 19/06/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »