WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:40:am 22/06/09 Đăng ngày “June 22nd, 2009”

Chuyện bình thường

Chuyện bình thường

Một ngày như mọi ngày, một buổi sáng bình thường như bao ngày khác… Tôi vào mạng Internet để coi tin tức, báo chí và tiện thể đọc email của bạn bè. Lật qua vài trang báo, mấy bữa nay báo nào cũng có tin về vụ công an bắt giam luật sư Lê Công [...]

05:40:am 22/06/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »