WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:30:am 30/06/09 Đăng ngày “June 30th, 2009”

Công cuộc cải tổ hệ thống săn sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ

Công cuộc cải tổ hệ thống săn sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ

Mùa hè năm nay quốc hội Hoa Kỳ sẽ bận rộn với luật bảo hiểm sức khỏe tổng thống Obama hứa với quốc dân trong khi tranh cử tổng thống. Tháng 6 vừa qua quốc hội bắt đầu nghe các báo cáo và tường trình. Và sau lễ độc lập “Fourth July” dân chúng sẽ [...]

06:30:am 30/06/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đối mặt với công an – một số kinh nghiệm [2]

Đối mặt với công an – một số kinh nghiệm [2]

Đàn Chim Việt: Lê Nguyên Hồng là tác giả trong nước, thành viên khối 8406, người đã từng bị thẩm vấn, “làm việc” với an ninh Việt Nam cả chục lần. Qua sự việc của Lê Công Định, tác giả mong muốn chia sẻ với bạn đọc nhất là những người trong nước một số [...]

05:31:am 30/06/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »