WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:45:am 14/06/09 Đăng ngày “June 14th, 2009”

Việt Nam còn 15km nữa thì đạt chuẩn văn hóa giao tiếp đường phố

Việt Nam còn 15km nữa thì đạt chuẩn văn hóa giao tiếp đường phố

Vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, có một câu chuyện phiếm được lưu truyền trong giới sinh viên các trường đại học ở khu vực phía bắc Việt Nam. Số là, cứ mỗi kỳ họp đại hội của đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) thì báo cáo của trung ương [...]

05:45:am 14/06/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »