WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:09:am 17/06/09 Đăng ngày “June 17th, 2009”

Mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay không ai có thể ngồi yên

Mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay không ai có thể ngồi yên

1 Vở diễn như vậy coi như đã diễn xong. Các nhà đạo diễn đều chăm chú theo dõi, sát sao chỉ đạo.  Và ngày 13/6/2009, sau khi chất vấn vị Phó thủ tướng Chính phủ, nhân dân thấy rằng – vở diễn đã kết thúc! Dự án Bauxite, vấn đề nhân dân Việt Nam [...]

07:09:am 17/06/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam trên bàn cờ chính trị thế giới

Việt Nam trên bàn cờ chính trị thế giới

“Cá lớn nuốt cá bé”, câu tục ngữ từ đời xưa để lại chắc chắn sẽ mãi mãi không bao giờ lỗi thời cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Con cá lớn phải ăn con cá bé, và con cá bé phải làm mồi nuôi sống con cá lớn. Dây chuyền quy luật tự [...]

05:42:am 17/06/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »