WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:05:pm 06/03/11 Đăng ngày “March 6th, 2011”

Con đường tự do và dân chủ

Con đường tự do và dân chủ

05:05:pm 06/03/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Biểu tình ủng hộ cải cách ở Việt Nam

Biểu tình ủng hộ cải cách ở Việt Nam

Khi các cuộc biểu tình lan rộng bên Trung Đông, nó đã khuyến khích người dân Việt Nam vùng lên chống lại chính quyền. Nhưng không giống như các nơi khác, các nhóm cổ động Nhân Quyền lo ngại rằng họ sẽ không tiến xa được.

12:01:am 06/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những cú sút tuyệt vời

Những cú sút tuyệt vời

Phải quê hương mình đó bạn ạ. Sao nó còn lắm cảnh trái ngang. Tại sao tôi và bạn sau những ngày tháng cắm cổ học hành và tận lòng làm việc, cuộc sống vẫn mãi tối đen? Tại sao nhân dân nghèo khổ mà cán bộ lại quá sang giàu, tiền xài như nước? Có phải tại vì họ vô Đảng, vô Đoàn nên rộng đường tiến thân và thênh thang quyền lợi?

12:01:am 06/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »