WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:05:pm 15/03/11 Đăng ngày “March 15th, 2011”

Ngã rẽ của công lý Ba Đình

Ngã rẽ của công lý Ba Đình

03:05:pm 15/03/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Liên kết để giành lại tự do

Liên kết để giành lại tự do

Khối 8406 nhanh chóng phát triển để liên kết những người Việt trong và ngòai nước đang đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Và để xây dựng một Việt Nam mà ở đó sự thật, lẽ phải, luật công bằng, tính công khai minh bạch được tôn trọng. Mọi người sống với nhau bằng tình thương và lòng nhân ái. Đất nước được hoà bình tự do, dân chủ và quyền tự quyết của người dân được bảo vệ.

08:40:am 15/03/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nên làm gì vào ngày xử án ông Cù Huy Hà Vũ?

Nên làm gì vào ngày xử án ông Cù Huy Hà Vũ?

Quan tâm đến chính trị mà không tham gia nó có cái khổ như thế, thấy mấy anh chính trị gia làm gì chưa đúng thì mình nhắc nhở, vì mong để cho họ khắc phục và sửa đổi cho tốt hơn. Nhưng bọn họ đâu có hiểu như thế mà lại cho rằng mình thích chê bai họ thế nọ thế kia làm ảnh hưởng tới phong trào của họ.

06:02:am 15/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không đọc kỹ “Hội Thề” xin đừng “chiêu tuyết”

Không đọc kỹ “Hội Thề” xin đừng “chiêu tuyết”

Than ôi, phê bình như thế mà cũng đòi phê bình, khen như thế mà cũng đòi khen, rặt những bài phê bình dùng phương pháp luận hũ nút để đi tìm một thứ giá trị ảo ở ngoài văn bản.

05:54:am 15/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Thi ca và tư tưởng- Trường hợp điển hình trong thi ca của Tố Hữu

Thi ca và tư tưởng- Trường hợp điển hình trong thi ca của Tố Hữu

Bản chất chính của thi ca là diễn đạt cảm xúc, tình cảm cũng như tư tưởng. Đó là ý nghĩa tại sao thơ có thể trong hình thức trình bày, mô tả, hoặc trong hình thức gợi hình ảnh và gợi ý thức, tức cảm thức, và gợi suy nghĩ, tức duy về một [...]

05:11:am 15/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cách mạng -Bạo động hay bất bạo động?

Cách mạng -Bạo động hay bất bạo động?

Chúng tôi – thế hệ 8x, vẫn còn quá trẻ để có một tầm nhìn mang tính chiến lược về con đường dân chủ hóa Việt Nam. Thế nên, chúng tôi trông cậy rất nhiều vào những bậc trưởng thượng- những người sẽ vạch ra con đường và dẫn dắt chúng tôi…

04:54:am 15/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »