WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:14:pm 17/10/11 Đăng ngày “October 17th, 2011”

Cung đàn lỗi nhịp

Cung đàn lỗi nhịp

Việt Nam lỗi nhịp Asean, bơ vơ lạc đàn giữa chợ đời thế giới, không bắt kịp lịch sử loài người.

03:14:pm 17/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Occupy Wall Street” là hậu quả của hai quan niệm sai lầm

“Occupy Wall Street” là hậu quả của hai quan niệm sai lầm

Người biểu tình hô câu khẩu hiệu “We are 99% ” và muốn chiếm đóng tất cả các cơ quan đáng qui trách và thiếu đạo đức đã gây cho họ cảnh nghèo đói thất nghiệp hiện nay.

03:06:pm 17/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Occupy Wall Street, Occupy Hanoi, Saigon?

Occupy Wall Street, Occupy Hanoi, Saigon?

“Chỉ những con cừu mới cần đến mục đồng chăn dắt”.

10:21:am 17/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Lạc Huấn: Đối thoại hay đối thụi?

Ông Lạc Huấn: Đối thoại hay đối thụi?

TMH sống tỉnh như sáo, có dám giả vờ say để thanh toán tên Bá Kiến của thời đại mình đâu mà phong cho chúng tôi giống người anh hùng Chí Phèo?

08:25:am 17/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Báo Ba Lan phỏng vấn nhà văn Liêu Diệc Vũ

Báo Ba Lan phỏng vấn nhà văn Liêu Diệc Vũ

3000 người đã chết trên quảng trường Thiên An Môn, hàng chục ngàn người bị cầm tù và hàng chục ngàn khác phải bỏ chạy khỏi Trung Quốc để tránh sự trả thù.

06:09:am 17/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

44 người chết do lũ ở các tỉnh ĐBSCL

44 người chết do lũ ở các tỉnh ĐBSCL

Tổng thiệt hại ước tính trên 1.200 tỉ đồng.

03:16:am 17/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ

Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ

Tuy rằng sự chuyển hướng này không phải là dễ dàng, nhưng chúng ta đã dọn đường cho nó trong 2 năm rưỡi vừa qua, và chúng ta cương quyết phải thấy nó hoàn thành như một trong những nỗ lực ngoại giao quan trọng nhất thời đại chúng ta.

02:06:am 17/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phải chăng ai nghĩ khác mình đều sai?

Phải chăng ai nghĩ khác mình đều sai?

Các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nên suy nghĩ cách bao dung, sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng những suy nghĩ và hành động khác mình.

01:48:am 17/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kinh tế Việt Nam: cần đổi mới lần thứ hai

Kinh tế Việt Nam: cần đổi mới lần thứ hai

“Sứ mệnh” này, chính xác hơn là “nhiệm vụ” này sẽ được trao cho ai? Người nào có đủ bản lĩnh để làm được công việc “đổi mới” lần hai này?

12:00:am 17/10/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »