WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:17:pm 06/10/11 Đăng ngày “October 6th, 2011”

Công hàm 1958 là bất hợp pháp và vô hiệu lực

Công hàm 1958 là bất hợp pháp và vô hiệu lực

Bức công hàm 14 – 9 – 1958 do Phạm Văn Đồng đã ký cho Trung Cộng lúc đó theo công pháp quốc tế là bất hơp pháp.

03:17:pm 06/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sống với người Việt[3]

Sống với người Việt[3]

Ngay giữa thời điểm công an đang siết lại vòng kiểm soát, xảo trá thay, chính trị lại đang thoát ra khỏi những kẻ vốn nắm độc quyền về lĩnh vực này.

10:54:am 06/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

FX Đặng Xuân Diệu và các bạn cùng những khóa học bên ngoài

FX Đặng Xuân Diệu và các bạn cùng những khóa học bên ngoài

Chỉ thương phần lớn những người đi học, chưa hiểu hết những khắc nghiệt của những tay chơi cờ.

10:28:am 06/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »