WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:01:pm 31/10/11 Đăng ngày “October 31st, 2011”

Trung Quốc diễu võ giương oai

Trung Quốc diễu võ giương oai

Có vẻ như Hoa Kỳ sẽ buộc Trung Quốc phải trả giá đắt cho ý định ngông cuồng này.

06:01:pm 31/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Một cái chết “nổi tiếng” không ai ngờ

Một cái chết “nổi tiếng” không ai ngờ

Chắc hẳn rằng em bé YueYue cũng không ngờ rằng cái chết của mình lại được chú ý nhiều đến như vậy. Chắc hẳn rằng trước khi nhắm mắt bé YueYue cũng không hiểu tại sao đồng bào mình lại quá nhẫn tâm, lạnh nhạt với một bé thơ vô tội như vậy. Nhưng chắc hẳn ở bên thế giới bên kia, em cũng có một phần mãn nguyện vì cái chết của mình có thể làm mở mắt những con người vô cảm, hay có thể làm cho thế giới và đặc biệt hơn là những người Cộng Sản có thể tìm ra nguyên nhân của sự vô cảm mà nếu không khéo đổi thay thì nó có thể tiêu diệt cả thế giới loài người và ngay cả chính bản thân họ.

12:01:am 31/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »