WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:34:pm 04/01/15 Đăng ngày “January 4th, 2015”

Việt Nam có Hồng y mới

Việt Nam có Hồng y mới

Đức Giáo Hoàng Francis vừa cử hành lễ Chúa Nhật đầu năm, và công bố danh sách lựa chọn 20 vị hồng y mới, trong đó có một vị của Giáo hội Việt Nam: Nguyễn Văn Nhơn* Trong đó có 15 vị hồng y tuổi dưới 80, đây là cách mở rộng thêm vòng ứng [...]

02:34:pm 04/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vấn đề của thời gian

Vấn đề của thời gian

06:56:am 04/01/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »