WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:14:pm 03/01/15 Đăng ngày “January 3rd, 2015”

Thành kính phân lô

Thành kính phân lô

Kể từ khi ô Nguyễn Bá Thanh, đến Mỹ chữa trị, đã có quá nhiều nguồn tin thất thiệt về ông, ngay trong gia đình nói cũng không đúng. Ví dụ: Sau hai tuần lễ nhập viện, Nguyễn Bá Cảnh, con của NBT, nói trên báo Tuổi Trẻ rằng: “Ba tôi còn hai ngày nửa [...]

10:14:pm 03/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghị quyết Thành Phố San Jose Không Cộng Sản

Nghị quyết Thành Phố San Jose Không Cộng Sản

Hội Đồng Thành Phố không dung túng, chào đón, hay tán thành những chuyến thăm viếng ồn ào, những cuộc tạm ngừng nghỉ, hoặc những chuyến lái xe qua của các đại diện và viên chức của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hoặc của bất cứ phái đoàn nào có liên hệ với hoặc được tổ chức bởi chính quyền ấy trong ranh giới của Thành Phố San José. Thị Trưởng, Hội Đồng Thành Phố, Quản Lý Viên Thành Phố hoặc bất cứ nhân viên nào của những nhân vật này không được gặp gỡ với bất cứ một phái đoàn nào của chính phủ hoặc các đại diện cho Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

09:59:pm 03/01/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bọ Lập và rừng cây

Bọ Lập và rừng cây

Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh… Cách đây ít lâu tôi đọc một bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai với tựa đề “Hầu chuyện với anh Trương Tấn Sang” bài viết của ông xoay quanh hiện trạng của đất nước. Như một lời nói thẳng, nói thật, [...]

02:22:am 03/01/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »