WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:20:pm 23/01/15 Đăng ngày “January 23rd, 2015”

Truy tố cựu nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra vì chương trình trợ giá lúa

Truy tố cựu nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra vì chương trình trợ giá lúa

Hôm nay, thứ Sáu, Quốc hội Thái – không phải dân bầu, mà được chỉ định bởi chính quyền quân đội – nhóm họp bỏ phiếu phế truất cựu nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra với tỷ lệ: 190/219 phiếu thuận, 8 phiếu chống, còn lại là phiếu trắng. Phiếu được kiểm, viết lên một tấm bảng [...]

10:20:pm 23/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »