WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tâm Thư của một thanh niên Việt Nam gởi đến các dân tộc trên toàn thế giới

Kính gởi đến: Mọi người đang sống trên quả địa cầu, trên khắp năm châu bốn bể .

Đến tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và các tổ chức nhân quyền khác …

Gởi đến các quốc gia dân chủ tiên tiến trên toàn thế giới và các quốc gia còn độc tài cộng sản phát xít .

Trung kính gởi đến toàn dân Việt Nam, các chư vị quý Niên Trưởng, các thanh niên Việt Nam Hải Ngoại sống rãi rác khắp nơi .

Kính gởi đến toàn thể đồng bào, thanh niên Việt Nam, học sinh, sinh viên, các viên chức , công nhân, nông dân trên toàn cõi nước Việt.

Thưa Quý Vị:

Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, bốn nghìn năm dân tộc ta từ thời Bách Việt, Âu Cơ đến các đời Đinh – Lý – Trần – Lê, sau đó là các đời nhà Nguyễnvà VNCH … Dân tộc ta đã không ngừng phát triển, trường tồn và hưng thịnh về mọi mặt . Kinh tế được phát triển, văn hóa được chú trọng và được toàn thế giới biết đến như: văn hóa trống đồng, lúa nước , văn hóa làng xã … mà các nước trên thế giới không bao giờ có được . Về quân sự, mặt dù là một nước nhỏ, nhưng Cha Ông chúng ta đã chứng minh cho toàn thế giới biết đến thể nào là lòng tự cường dân tộc, một tinh thần dân tộc mà các quốc gia Tây Âu khó đưa ra được  khái niệm nầy. Dân tộc ta đã đánh tan nhiều lần tấn công, thôn tính của một nước lớn, đông dân đó là Trung Cộng . Đập tan mọi âm mưu bành trưởng, xâm lấn và tìm cách đồng hóa dân tộc ta . Suốt theo dòng chảy của thời gian, từ thời dựng nước đến nay cho chúng ta thấy điều đó:

- Từ thời Tây Hán, năm Kỷ Hợi ( 39): Trưng Nữ Vương dẫy binh đánh Tàu. Lời kêu gọi hừng hực, dồn dập … làm dẫy lên tinh thần dân tộc, đem đến thái bình cho muôn đời sau. Để rồi ngày nay chúng ta vẩn còn âm hướng đó khi nghe Tiếng Trống Mê Linh, mà trước giờ xuất binh Hai Bà đã hét vang lời Thề:

Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng

Sau đó là trận đánh của toàn quân dân Việt Nam với Trận Bạch Đằng.  do Ngô Quyền lãnh đạo đã đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.  Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam. Làm cho giặc phải khiếp đảm thừa nhận:

Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt

Sau chiến thắng Bạch Đằng, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.

 Nhà sử học Ngô Thì Sĩ đánh giá:

“Trận thắng trên sông Bạch Đằng là cơ sở cho việc khôi phục quốc thống. Những chiến công đời Đinh, Lê, Lý, Trần sau này còn nhờ vào uy danh lẫm liệt ấy để lại. Trận Bạch Đằng vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lẫy lừng ở một thời bấy giờ mà thôi đâu” (Việt sử tiêu án).

* Dân tộc ta củng đã từng có những vị tướng tài ba với nhiều trận đánh làm cho giặc kinh hồn tảng đớm, đó là:

Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động:Tháng 8 năm 1426, Lê Lợi chia quân cho các tướng làm 3 cánh bắc tiến. Phạm Văn Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả, Lê Triện ra phía Tây bắc, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra phía Đông bắc; Đinh Lễ, Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan.

Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang: Các tướng thừa dịp xông lên đánh địch, giết hơn 1 vạn quân, chém được Lương Minh, Lý Khánh tự vẫn. Tướng Minh còn lại Hoàng Phúc, Thôi Tụ cố kéo về thành Xương Giang thế thủ nhưng đến nơi mới biết thành đã bị quân Lam Sơn hạ, phải đóng quân ngoài đồng không. Lê Lợi sai Trần Nguyên Hãn chặn đường vận lương, sai Phạm Vấn, Nguyễn Xí tiếp ứng cho Lê Sát cùng sáp đánh, giết 5 vạn quân Minh ở Xương Giang. Hoàng Phúc và hơn 3 vạn quân bị bắt, Thôi Tụ không hàng bị giết.

  Mộc Thạnh nghe tin Liễu Thăng thua bèn rút chạy. Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đuổi theo chém hơn 1 vạn quân, bắt sống 1000 người ngựa.

    Đến nay chúng ta vẩn còn nghe câu:

   Năm ấy tháng 10 Mộc Thanh từ Vân Nam tiến sang!

    Ngày 18 trận Chi Lăng Liễu Thăng thất thế!

    Ngày 20 trận Mã Yên Liễu Thăng cụt đầu!

    …

    Lạng Sơn Lạng Giang thây chất đầy đường

    Xương Giang Bình Than máu trôi đỏ nước!

Than ôi: Sau đó dân tộc ta, đất nước ta không ngừng bị giặc ngoại xâm, Giặc Tàu, Giặc Pháp, Giặc Mác, Giặc Mao … Giết chết hàng triệu triệu đồng bào, người người ly tán, để rồi:

Tuấn kiệt như sao mai buổi sáng.

 nhân tài như lá mùa thu

Số ít đó củng liên tục bị hảm hại, để rồi như cụ Lý Đông A đã phải thốt lên, khi ông còn lưu lạc nơi xứ người:

Đông thê thê như gió thổi u hồn,

Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

Nhưng lòng yêu nước, thương dân, cái chí khí hào hùng trong lúc nước mất nhà tan … Không hề mất đi trong họ, mà nó rực chảy một cách mảnh liệt hơn, để rồi họ đã xác tín niềm tin thà chết chứ không làm nô lệ:

Thà làm ma nước Nam không vua Bắc,

Đầu chẳng còn quyết không đường cắt tóc.

Lửa đốt mình không phụ nợ non sông,

Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

Với một niềm tin tất thắng:

Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng,

Sắt tôi với máu đào hun lửa nóng,

Và Đại Việt muôn năm ! cả toàn dân

Vượt đau nhục lên sống còn hùng tráng.

Đó là những dẫn chứng hào hùng có thật của lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta, để chứng minh cho toàn thế giới và cho toàn dân Việt Nam biết rằng: Nước Việt ta đã có tự ngàn xưa:

Để nước đại Việt ta từ trước

vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Kính thưa toàn thể mọi người:

Kể từ lúc Hồ Chí Minh đem cái lý thuyết cộng sản về cho dân tộc chúng ta, và đã nắm lấy sự điều hành của dân tộc ta từ năm 1954 đến nay. Cụ thể là hơn  80 năm ở miền Bắc và 36 năm ở  Miền Nam đến nay. Đất nước ta trong những năm này ra sao?

* Về con người:

 - Chúng ta nghĩ gì về nặn đói năm ất dậu:

Hơn 2 triệu người đã chết vì đói… Cả nhà đói, cả dòng họ đói, cả làng cả xóm cùng đói. Cái đói kinh hoàng năm Ất Dậu 1945 ấy, người trẻ hôm nay sẽ không tưởng tượng nổi. Và bước vào thiên niên kỷ mới này, chúng ta hãy cùng mở lại những trang hồ sơ về trận đói khủng khiếp để đừng bao giờ quên nỗi đau ấy…

- đại nạn cái cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, trí thức Việt Nam qua nhân văn giai phẩm: mà theo thống kê ngày nay thì đã giết một số lượng người khoảng 200.000 người, đa phần là giới trí thức, người giàu ….

- Về đại nạn mậu thân năm 1968 ở Huế đã cướp đi hàng triệu phụ nữ trẻ em và người già vô tội, họ bịt trói bằng dây thép gai rồi chôn tập thể, bị đập đầu rồi ném vào rừng sâu với nhiều hố chôn tập thể, gây nên nổi ám ảnh kinh hoàng cho hậu thế ….

Ngoài ra con đại lộ kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa năm 1972, đại nạn toàn dân năm 1975 … đã giết hại nhiều thường dân vô tội khác nữa.

Than ôi. Dọc theo thời gian lịch sử của dân tộc ta trong giai đoan nầy chi thấy toàn máu và máu . 

Đất nước chúng ta đã mất đi hàng vạn sinh mạng trong giai đoạn nầy. Nhưng không dừng ở đó, dưới sự điều hành của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, đã gây ra cho chúng ta nhiều thiệt hại khác như sau:

1. Về giá trị tinh thần dân tộc:

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp dụng một ý thức hệ ngoại lai, lạc hậu,  phi thực tiến … Đem về áp dụng và bằng nhiều biện pháp, từng bước nhồi vào các thế hệ tiếp nối một ý thức vô thần, vô nhân. Gây nên tình trạng phá vỡ kết cẩu nhỏ nhất của XH Việt Nam ta, đó là truyền thống gia đình. Gây nên tình trạng con tố cha, vợ tố chồng:

 Công đức ngàn đời con tố Mẹ

 tình nghĩa trăm năm vợ tố chồng

Ngày nay là tình trạng nịnh bợ, tham nhũng, nạn phá thai …. Đó chính là sự suy đồi đạo đức mà nguyên nhân sâu xa chính là việc áp dụng thứ học thuyết trên.

2. Về đất đai:

Việc phủ nhận đất đai thuộc về tổ tiên, thuộc về cha ông ta để lại là đi ngược lại với luân lý truyền thống, trái ngược với sự phát triển chung của nhân loại, tước bỏ sự làm chủ của người dân. Chà đạp lên tổ tông, từng bước đẩy nhân dân vào vòng nô lệ mới . Vì chúng ta không còn nơi để an cư, đưa đến sự xuất khẩu lao động, thu lợi trên mồ hôi xương máu của những người nầy, biến họ thành những sản phẩm của hàng hóa, coi họ là một loại hàng hóa đem ra trao đổi, quan hệ …

Mặt khác: Do đất đai là tài sản XHCN, mà cái XHCN nầy không chí của riêng ai, của quốc gia nào, khá khen cho câu thơ:

Bên kia thế giới là nhà.

Ngày nay thế giới cũng là Anh Em

Nên: Ngày xưa Phạm Văn Đồng đá ký giấy bán đất, bán biển …. Ngày nay là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, bán rừng, bán tài nguyên khoảng sản, bán con người … Cho Trung Cộng, bán luôn cả chính mình để làm nô lệ cho họ.

3. Về kinh tế:

 Dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo và điều chỉnh nền kinh tế vĩ mô của nước VN từ năm 1975 đến nay. Đảng ta đã đưa Việt Nam từ một hòn ngọc Viễn Đông, mà trong những năm đó đã trội hơn các nước trong khu vực thành một đất nước tụt hậu so với Thái Lan khoảng 60 năm. Bị chính người Nhật gọi là giòi bọ, bị chính các nước trong khu vực coi khinh … Bị Trung Cộng khống chế đại hầu hết các ngành kinh tế chủ lực . Những khoản nợ khống lồ mà con cháu Việt Nam khó bề trả nổi, nạn tham nhủng trở thành quốc nạn ….

4. về giáo dục:

 Đào tạo ra những con sâu dân mọt nước, những tên râu xanh suy đồi về đạo đức, những thanh niên mất nhân tính. Tạo ra sự xa rời truyền thống, bóp chết nền hiếu học của nước nhà ….

Đó chính là những tiêu cực hay chính là dấu hiệu của sự xa rời dân tộc của đảng cộng sản. Nó cho thấy rằng đã đến lúc đảng CS nên trả lại sự điều hành đất nước cho nhân dân. Đã đến lúc quay về với chủ nghĩa dân tộc, đã đến lúc toàn dân phải cùng nhau gồng sức để quyết định vận mạng đất nước, để Việt Nam không thể tụt hậu hơn nữa về mọi mặt. Đã đến lúc người dân phải nhận rõ đảng CS chính là đầu mối của mọi sai lầm trên đây.

Đó chính là:

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

vùi con đỏ dưới hầm sâu tai vạ

Thưa tất cả mọi người:

Thưa các em học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước thân mến.

Tôi vô cùng đau lòng khi biết một sự thật rất tủi nhục. Rằng:  Chúng ta đã mất phần đa số các hòn đảo ở Trường Sa, ở Hoàng sa, ở Ba Bình … Chúng ta đã mất những phần đất phía Đông Bắc và Tây Bắc như Thác Bản Giốc … Chúng ta mất phần lớn diện tích biển đông.

Những phần đất mà toàn dân chúng ta phải lao động khổ cực để có chút đồng lương, để đóng thuế cho nhà nước XHCN nầy để nuôi quân đội CS. Nhằm mục đích mong sao cho họ giữ yên bờ cõi của cha Ông chúng ta, để chúng ta yên tâm cày cấy, sản xuất lương thực thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng … Nhưng quân đội Việt Nam đã quên mất nhiệm vụ đó, họ đã làm ngơ, lặng thinh… Với sự tiếp tay của ban văn hóa tư tưởng, văn hóa thông tin… Tìm cách đánh lừa nhân dân bằng các thông tin đại chúng sai lệch, hoạc ém nhẹp, ín thinh …Để giặc phương Bắc ( nó mới chính là thế lực thù địch của nhân dân Việt Nam chúng ta). Chúng nganh nhiên chiếm đoạt đất đai, hải đảo … Cướp luôn tài sản ngư dân, tài nguyên khoảng sản, rừng miền núi … với sự làm ngơ của quân đội, và sự thông đồng nô lệ của nhà lảnh đạo đảng CS ngày nay.

Ngoài ra, những hành vi xâm lẩn đã được thể hiện rõ nét mà một người Việt dù có vô tri đến đâu đi nữa đều có thể nhận thấy. Chúng đưa người vào Tây Nguyên qua vụ Bô-Xít, rừng đầu nguồn ….để khi thời cơ đến thì Trung Cộng sẽ đánh chúng ta, tạo nên tôn giáo XHCN, coi Hồ Chí Minh là thánh, để đánh từ trên xuống, như những câu mà tôi tóm gọn sau đây :

Đánh từ trong đánh ra.

Đánh từ ngã ba đánh về

hay

Đánh từ trong ruột tượng đánh ra

Đánh từ trên ban thờ đánh xuống

Điều đó nói lên sự nguy hại cho sự tồn vong của dân tộc, của đất nước ta mà mỗi một con người Việt Nam đều phải có trách nhiệm . Nguy cơ đã đến gần, chúng ta đang trên đà mất nước … Cho nên tôi viết bản tâm thư nầy củng không ngoài mục đích nói rõ cho toàn thể biết rằng Trung Cộng đang chiếm nước ta .

Chúng ta, toàn thể nhân dân Việt Nam đã đến lúc đứng lên để cùng nhau bảo vệ tổ quốc, bảo vệ giang sơn dân tộc. Chúng ta không thể ngồi im chờ sự quyết định của đảng CS, vì chính họ đã là nô lệ cho ngoại bang, chúng ta không chờ quân đội Việt Nam, vì quân đội đó đang chịu sự điều khiển của đảng Cộng Sản … Khi người dân chúng ta cùng đứng lên, thì củng là lúc quân đội đó may ra mới quay về chính nghĩa dân tộc.

 Chúng ta phải đánh Trung Cộng trên mọi phương diện, nhưng cái cốt lõi nhất vẩn là làm sao để bè lũ việt gian CS phải trao trả lại sự điều hành đất nước cho nhân dân Việt Nam.  Vì chính đảng CS đã tiếp tay và là nguyên nhân chính tạo nên sự nô lệ, suy thoái đạo đức dân tộc, đạo đức con người, suy thoái kinh, chà đạp lên nền văn hóa của dân tộc ta nói chung. Ngoài ra chúng ta nên cùng tiến hành những mục tiêu sau:

 1. Đòi tự do tín ngưỡng:

Đã đến lúc mỗi một con chiên tín hữu, một Phật tử chư tôn … Nên nói lên đức tin của mình một cách chân chính, đức tin là vẩn đề thiêng liêng mà Đảng CS không có quyền can thiệp được ….

2. Đòi tự do thông tin:

Thông tin là bữa ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi một con người, thông tin chiếm vị trí quan trọng trong đời sống như sự giao tiếp … Thông tin tự do thi chúng ta mới có tự do, thông tin trung thực sẽ tạo ra cái nhìn trung thực .. qua đó hình thành nên những con người trung thực.

3. Đòi quyền được cùng với nhà nước quyết định vẩn đề Hoàng Sa và Trường Sa, có quyền được đứng lên bảo vệ tổ quốc.

Để làm được những điều trên, việc đầu tiên là chúng ta phải liên kết, từ chổ có liên kết chúng ta mới có đoàn kết để cùng đồng lòng trước vận mệnh nước nhà .

Đã đến lúc:

- Người của Đạo Thiên Chúa phải noi theo gương của Cha Ngô Quang Kiệt, lm Nguyễn Văn Lý, lm Phạm Văn Lợi, lm Chân Lý …. Cùng tuyên xưng đức tin, đã đến lúc các vị chủ chăn khác hướng dẫn chon chiên của họ theo con đường cảu Thánh Jean Arc ….

Cùng nhau liên kết trong tình hiệp thông để đòi cho được sự tự do tôn giáo, bởi vì chí có liên kết chúng ta mới đủ sức mạnh đối lập với đảng CS đang nắm về hành pháp, tư pháp và quân đội bạo lực cách mạng. Các vị hãy cùng nhau liên kết lại với các tôn giáo khác. Vì nếu chúng ta không có sự liên kết thì chính chúng ta sẽ bị một thứ tôn giáo vô thần, tôn giáo trái ngược với đức tin làm cho tan rã, cho tiêu tán …

- các hội thánh tin lành trong nước đã đến lúc liên kết lại vì sự tồn vong của chính hội thánh mình .

- Các phật tử đã đến lúc noi gương các vi đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, Thích Không Tách, Thích Thiện Minh, Thích Nhật Ban… Cùng nhau liên kết để giữ vững giáo hội Phật Giáo Thống NHất, cùng nhau liên kết một cách chặt chẽ với các tôn giáo khác để giữ vũng Giáo hội của mình.

- Tương tự với các giáo hội Phật Giáo hòa hảo, Đạo cao Đài …..Cùng các tôn giáo khác tại Việt Nam.

- Toàn thể dân oan trên khắp mọi miền đất nước phải liên kết lại, kết hợp với các tôn giáo cùng nhau đòi cho được từng tấc đất của ông bà, của tổ tiên để lại… Vì suy cho cùng, mọi thứ chúng ta đòi hỏi đều có cuội nguồn từ đất đai. Không có đất đai, mọi quyền lợi chúng đòi hỏi đều là vô nghĩa.

- Các thanh  niên, sinh viên, học sinh … Chúng ta phải biết rằng ngay tại thời điểm nầy, phút giây nầy dân tộc đang mời gọi chúng ta cùng chung ta bảo vệ bờ cõi, chúng ta phải đứng lên dưới nhiều hình thức, đi trên con đường mà cha ông ta đã đi, học theo cách làm của Nguyễn Trải, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lý Đông A . .. Cùng những bậc tiền nhân khác, để chúng ta hát vang khẩu hiệu:

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Gởi đến tầng lớp công nhân, công chức và toàn thể các tổ chức khác …. Thưa toàn thể quý vị, đảng cộng sản không cho chúng ta cái quyền công dân như ý nghĩa của nó, đất nước ta chưa hề có cái gọi là công đoàn đúng nghĩa. Dân tộc đang bị thôn tính ngày đêm, đã đến lúc các vị hãy cất cao tiếng nói, đòi cho được các quyền chính đảng mà đảng ra phải có của quý vị. Đã đến lúc cùng với các thành phần khác, lực lượng khác … hãy đứng lên bảo vệ bờ cõi .

Gởi đến tổ chức nhân quyền liên hợp quốc. Cùng các quốc gia tiên tiến về vẩn đề nhân quyền trên toàn thế giới. Thưa quý vị cách đây mấy năm, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã long trọng đặt bút ký tên với Liên Hợp Quốc. Nhà nước nầy đã tuyên bố tôn trọng vẩn đề nhân quyền, bảo đảm về nhân quyền của toàn dân Việt Nam.

Nhưng tôi thứ hỏi quý vị? có ai dám khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn có nhân quyền đúng nghĩa. Tôi thử hỏi tất cả các quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới rằng: Có quốc gia nào như quốc gia tôi.

- Có quốc gia nào mà người dân không có quyền gì trên thửa đất canh tác do chính Cha Ông họ để lại, hoạc do lao động vất vả mới có tiền mua được?

- Có nơi nào trên thế giới nầy mà tiếng nói của người dân bị kìm kẹp, kiếm duyệt về nội dung, về ý tưởng sáng tạo … như quốc gia tôi?

 - Có quốc gia nào trên thế giới mà các tín hữu đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa giáo, đạo Phật … tụ họp cầu nguyện mà bị bắt bớ, bị tù đầy …như đất nước chúng tôi.?

 - Có quốc gia nào trên thế giới không độc tài  mà chí có đảng viên Đảng Cộng sản mới có quyền tham gia nhiếp chính.?

- có tổ chức, đảng phái nào đại diện cho nhân dân, nô lệ nhân dân … mà coi nhân dân như cỏ rác, có chính quyền nào trên thế giới mà công an bắn cả vào dân như đất nước chúng tôi.?

 - Sau cùng có quốc gia nào trên thế giới nầy cấm nhân dân, thanh niên yêu nước đứng lên để bảo vệ bờ cõi, lảnh thổ bị xâm chiếm, để rồi bị bắt bớ, bị giết hại … Như đất nước chúng tôi.?

Chúng tôi: Là những người nông dân, công nhân, sinh viên – học sinh, thanh niên, viên chức … của các dân tộc Việt Nam mà còn một chút tự trọng gởi tới quý vị những điều trên đây, với mong muốn có một thỉnh cầu gởi tới các vị, các quốc gia trên toàn thế giới biết rằng:

Đất nước chúng tôi đang bị xâm lấn, dân tộc chúng tôi đang bị bách hại, con người của đất nước tôi đang bị chà đạp dưới gót giày của đảng cộng sản, của học thuyết mác-xít … Chúng tôi chí là những con người nhỏ mọt, không màng đến sự sống ương hèn, quyết đứng lên để gới tới quý vị một thông điệp của sự thật, chúng tôi không hề lật đổ ai, không muốn có sự bạo động để dân tộc tôi có thêm một sự đổ máu nào nữa, như đã từng xãy ra trước đây.

Chúng tôi mong rằng tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền khác nữa trên thế giới, các quốc gia có sự tôn trọng, đại diện nhân quyền … Hãy vì những dân tộc trên toàn thế giới mà ra sức úng hộ chúng tôi. Nơi chúng tôi đang ngày đêm chờ mong có được ánh sáng nhân quyền, ánh sáng của tự do …. Mà trong bản tuyên ngôn nhân quyền các vị đã đưa ra.

Gởi đến nhân dân, các dân tộc ở những quốc gia còn đang bị chủ nghĩa Cộng Sản đè nặng, chúng tôi xin gởi đến quý vị sự cảm thông, sự sẽ chia trong đau thương và tủi nhục. Chúng tôi luôn luôn cùng quý vị hành động để giải phóng cho chúng tôi, cho quý vị …Để chúng ta cùng nhau thoát khỏi bóng đêm của địa ngục, nơi các quyền con người bị vùi dập.

Gởi đến các quốc gia trong khối Asia . Quý vị hãy cùng dân tộc Việt Nam đứng lên ngăn chặn sự bành trưởng xâm lăng của Trung Cộng Hán Tộc . Theo gương Ông Cha ta củng như các vị lãnh tụ tinh thần của các nước quý vị  như: Ý thức MAPHILINDO vẫn luôn luôn là âm hưởng của một dĩ vãng vàng son ám ảnh tâm hồn người Malay và nung nấu một ý chí kết hợp bất diệt .  Vì vậy, nói đến ý thức Maphilindo là nói đến lý tưởng kết hợp Đông Nam Á, chẳng riêng hải đảo mà còn bao trùm cả lục địa, trên căn bản “tình anh em ruột thịt”. Kiểm điểm lại ý chí và nỗ lực kết khối trước kia là một cách tự rút tỉa lấy những bài học cho mọi công trình trong tương lai.

Đã đến lúc các nước Đông Nam Á phải duyệt xét lại mình và phải nhận chân rằng: có triệt tiêu được những ý hướng dựa vào đế quốc mới thực sự xây dựng được một thế đứng tự lập. Tự lập chứ không phải cô lập, vì cô lập thì dễ bị đế quốc khuynh loát. Trong cái cảnh mạnh được yếu thua, các nước nhỏ yếu có quần tụ với nhau mới mong sống còn. Quần tụ trong bình đẳng, hỗ tương, một mặt vẫn giữ được thế tự lập đơn vị, một mặt vẫn tạo được sức mạnh tập thể. Sự quần tụ thành từng khu, từng khổi của các nước nhỏ yếu nhằm ngăn chặn ý đồ khuynh đảo của đế quốc còn là cách góp phần thiết thực vào việc tạo dựng một cộng đồng nhân loại sống bình đẳng, hoà hài trong tương lai.

Trích theo trăm việt trên đường định mệnh của Phạm Việt Châu . Điều đó cho thấy con đường chống Trung Cộng Đại Hán và con đường tránh sự xâm lược của đế Quốc, các nước nhỏ trong vùng đông nam Á chúng ta phải liên kết trên tiêu chí tinh thần Bách Việt .

Xin gởi đến toàn thể nhân dân Trung Hoa Dân Quốc, thưa quý vị, Đảng Cộng Sản Trung Cộng đang chuyển dần qua chủ nghĩa phát xít, đã xa rời lợi ích của nhân dân. Vì thế sự ngổ ngược, tàn bạo không chí dừng lại với các quốc gia khác mà ảnh hướng và có tác động trực tiếp đến sự sống còn của quý vị . Chúng ta đều biết đảng CS đã đè chết hàng ngàn người vô tội ở Thiên An Môn, bắt bớ tù đầy vô cớ những thành viên của Pháp Luân Công, ngày nay là sự bách hại của các nhà đấu tranh dân chủ, các nhà dân oan đòi công bình …. rồi sẽ có ngày chính bản thân của quý vị, hoạc con cháu của quý vị  sẽ bị bách hại .

Trên tinh thần đó, thiết nghĩ toàn thể nhân dân Trung Hoa vì sự sống còn của dân tộc mình, mà đứng lên giành lại quyền lãnh đạo khỏi tay cộng sản .

Thay lời kết:

Kính thưa các tổ chức nhân quyền quốc tế, kính thưa các quốc gia trên toàn thế giới … Thảm họa cộng sản chính là đại nạn toàn cầu, ảnh hướng không chí dân tộc chúng tôi mà tới tất cả các quốc gia trên toàn thế giới . Vì thế xin bằng mọi cách cùng với dân tộc Việt Nam chặn đứng sự xâm lăng của CS Trung Cộng, của CS việt Nam .

Kính thưa toàn thể người dân Việt Nam trong nước, các thanh niên thanh nữ, sinh viên hoạc sinh trên toàn cõi . Hãy đứng lên cùng với cộng đồng thể giới bảo vệ biển đông, bảo vệ sự xâm lăng, đô hộ của Trung Cộng, hãy giành lấy quyền lãnh đạo về với dân tộc mình.

 Kính gởi tới đồng bào người Việt tị nạn cộng sản đang ở rãi rác khắp năm Châu, hãy cùng hiệp thông, góp sức, cùng chung tay với toàn thể nhân dân đòi lại sự công bình cho dân tộc, kêu gọi sự úng hộ, quan tâm của các tổ chức Quốc Tế về Nhân Quyền úng hộ toàn thể nhân dân Việt Nam, đồng thời đã đến lúc lực lượng tiên tiến về kỹ nghệ, về khoa học nầy phải tham gia, gồng mình đưa dân tộc thoát khỏi vòng tụt hậu .

Gởi tới quân đội VN. Quân đội tự trước tới nay là của nhân dân Việt Nam như tên gọi Quân Đội Nhân Dân, các vị hãy quay về với chính nghĩa dân tộc, hãy cùng với nhân dân bảo vệ nước nhà .

Chúng ta, cùng với toàn dân trên toàn thể giới hát vang câu: tự – do và tự -do .Tự do là người dân được giải phóng, tự do là lãnh thổ được vẹn toàn, tự do là tôn giáo được phát triển, tự do là hòa nhập vào sự phát triển của toàn cầu, của nhân loại .. . Để dân tộc ta luôn mãi trường tồn, quốc gia Việt Nam mãi mãi hưng thịnh .. Cùng với nhân loại để tiến lên kỹ nguyên mới, kỹ nguyên hòa bình trong tình nhân ái .

© Trần Văn Huy

Thành Viên Khối 8406.

3 Phản hồi cho “Tâm Thư của một thanh niên Việt Nam gởi đến các dân tộc trên toàn thế giới”

 1. vân anh says:

  dài dòng
  vớ vẩn , lải nhải chuyện cũ xì để làm gì ???
  sắp được nhập vào cường quốc hàng nhái đứng đầu thế giới rồi còn muốn gì nữa hả ??

 2. Ông này bây giờ mà vẫn “Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, bốn nghìn năm dân tộc ta từ thời Bách Việt, Âu Cơ đến các đời Đinh – Lý – Trần – Lê, sau đó là các đời nhà Nguyễnvà VNCH …” à?
  Đọc mở đầu như vậy là hết muốn đọc tiếp!

 3. Vo Dinh Co says:

  Bài viết sai chính tả nhiều quá!!!

Phản hồi