WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Nhân dân mừng đảng năm mới”

 1. XUAN HUONG usa says:

  PHÂN ƯU.
  Mừng Xuân Sợ Đảng
  Năm Mới ” 2011 “được Tin Vui Nhân Dân Chôn Đảng.ĐÁM MA ĐẢNG LỚN quá !!!
  Xin gưỉ Lời Chia Vui Cùng Nhân Dân VietNam.nên có Thơ rằng -XHusa.

  “Ông Muôn Năm hay Muốn Nằm
  Để tôi tìm chỗ ông nằm cho yên !
  Vùi nông hai nấm nghiêng nghiêng
  Hoa Nam- Pac bo- hay miền Cà Mâu
  Hai hố nằm cạnh bên nhau
  Hay chung một hố lộn đâù lộn chân
  Ông đi Dân Được Yên Thân
  Xin đừng quay lại hại dân hại đời
  ” VỈNH BIỆT ÔNG !
  Nửa miệng cười ! ”
  TỰ DO HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI VIỆT NAM ! .
  XHusa.Jan.04-2011.

Phản hồi