WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:57:pm 19/03/09 Đăng ngày “March 19th, 2009”

Tiếng thét: ngừng ngay lại! Bôxít – stop!

Tiếng thét: ngừng ngay lại! Bôxít – stop!

Không thế thế được! Đất nước này là của hơn 80 triệu con người bình đẳng. Việt nam không phải của riêng 15 người. Người ta hẹn sẽ sớm tổ chức hội nghị khoa học thảo luận kỹ về khai thác bô-xít. Vậy mà hàng trăm xe ủi, xe ben, xe tải vẫn chạy ầm [...]

02:57:pm 19/03/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »