WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:19:am 18/03/09 Đăng ngày “March 18th, 2009”

Anh Khoa: Tiếng hát trường xuân

Anh Khoa: Tiếng hát trường xuân

Tối thứ Bảy 14 tây tháng 3, 2009, chưa quá 7 giờ tối, tại tiệm ăn Nhà Tôi ở San José, khoảng hơn 100 khán thính giả mộ điệu đã chiếm hết chỗ của nhà hàng này, và trong vòng bốn tiếng đồng hồ, họ đã có dịp thỏa chí bình sinh tìm về đường [...]

09:19:am 18/03/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »