WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:06:pm 06/03/09 Đăng ngày “March 6th, 2009”

Hồi tưởng về 30 năm trước: Cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung

Hồi tưởng về 30 năm trước: Cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung

Hình (courtesy of AFP): Quân đội Trung Quốc tàn sát dã man thường dân Việt-Nam (trên). Nghỉa trang tử sĩ Trung Quốc tại Yunnan. Khoảng 20,000 binh sĩ Trung Quốc và 10,000 quân Việt-Nam đã tử trận trong cuộc chiến tranh biên giới kéo dài từ 17-02 đến 06-03, 1979. Cuộc chiến này còn gọi [...]

03:06:pm 06/03/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »