WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:44:am 15/03/09 Đăng ngày “March 15th, 2009”

Chùm Thơ Bô-Xít

Chùm Thơ Bô-Xít

Dáng đứng của ghế Thời chống Mỹ ghế ca bài “đứng thẳng” Giờ chống Tàu sao ghế đứng khom? Xin chớ hỏi, ghế tìm chỗ tựa Chân ghế lung lay đã mõm mòm!. Trong rạp xiếc Lượn lờ giữa ghế với đô la Một bên thì Mỹ, một bên Hoa Mỹ cậy lắm tiền, mua [...]

09:44:am 15/03/09 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »