WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:02:pm 11/03/09 Đăng ngày “March 11th, 2009”

Thời sự đất nước: Hiểm nguy và thoát hiểm

Thời sự đất nước: Hiểm nguy và thoát hiểm

Trên đất Việt nam, hiểm nguy đang chất chồng. Toàn là những hiểm nguy ở cường độ cao, rất cao, đến độ báo động đỏ. Mọi tấm lòng Việt nam hãy chung sức tìm ra lối thoát. Trước hết, nhóm lãnh đạo đảng cộng sản – bộ chính trị đảng cộng sản, như đang ngồi [...]

03:02:pm 11/03/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »