WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:07:pm 05/03/09 Đăng ngày “March 5th, 2009”

Lên voi xuống chó ở “Miệt dưới”

Lên voi xuống chó ở “Miệt dưới”

Các con số vô nghĩa 50, 60, 77 đang hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của ông Marcus Einfeld, một người trước đây được coi là kho báu sống của nước Úc. Có lẽ phải kể thêm con số cuối cùng nữa, là số 2.

11:07:pm 05/03/09 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »