WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:25:pm 31/03/09 Đăng ngày “March 31st, 2009”

Ai du nhập hiểm nguy? Làm gì để cứu nguy đất nước?

Ai du nhập hiểm nguy? Làm gì để cứu nguy đất nước?

Hiểm họa bôxít là có thật. Hiểm họa bôxít là cực kỳ nghiêm trọng. Các trí thức hàng đầu của đất nước ta đã cất lên, khẩn cấp và nghiêm khắc, lời cảnh báo đầy sức thuyết phục. Mời đồng bào đọc kỹ lại những bài của tiến sỹ Nguyễn Thành Sơn, nhà văn Nguyên [...]

01:25:pm 31/03/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »