WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:46:am 27/03/09 Đăng ngày “March 27th, 2009”

Ái Vân: Tiếng hát vượt trùng dương

Ái Vân: Tiếng hát vượt trùng dương

Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao một trời, một trời Bài ca thánh đêm vang lên trong ngày dài mệt nhoài một phận đời (Từ Giọng Hát Em – Ngô thụy Miên) 20 tháng 4, một ngày đầu Xuân, không gian còn se sắt lạnh, trời chiều đượm nét trong xanh [...]

08:46:am 27/03/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »