WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:52:am 05/02/10 Đăng ngày “February 5th, 2010”

Những kiến trúc lạ trên thế giới

Những kiến trúc lạ trên thế giới

Không chỉ đơn giản như nơi trú mưa che nắng, chúng thực sự là những công trình nghệ thuật tuyệt vời.

07:52:am 05/02/10 | Đăng tại MEDIA, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Những nhà thờ ngầm tại Việt Nam

Những nhà thờ ngầm tại Việt Nam

Những nhà thờ ngầm tại Việt Nam

06:37:am 05/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tội Vì Yêu Nước Việt

Tội Vì Yêu Nước Việt

Tội Vì Yêu Nước Việt

06:28:am 05/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Chim Việt và bầy tu hú tàu

Chim Việt và bầy tu hú tàu

Chim Việt và bầy tu hú tàu

06:23:am 05/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »