WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:35:pm 24/02/10 Đăng ngày “February 24th, 2010”

Hiện trạng của người Việt ở Thái Lan

Hiện trạng của người Việt ở Thái Lan

Những người Việt đầu tiên đến Thái sinh sống là “bầu đoàn thê tử” của vua Gia Long chạy sang Thái Lan lánh nạn năm 1787.

12:35:pm 24/02/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tản mạn về “Người và Trời”

Tản mạn về “Người và Trời”

Trời và Người hình như đều cùng đồng quy đến điểm hủy diệt môi trường sống – tinh thần cũng như vật chất – của con người và sẽ thay đổi khung cảnh kinh tế và chính trị của thế giới chăng?

03:16:am 24/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ca dao thời đại đồ đểu

Ca dao thời đại đồ đểu

Thời nào ca dao ấy, thời vua sáng, tôi hiền thì ca dao như dòng nhựa sống ấp ủ, tuôn trào, ngợi ca, khuyến khích, ghi dấu ấn cho đời sau. Ngược lại vua tối mà tôi hèn thì những vần ca dao sẽ hằn nét xót xa cho con người và thời đại ấy đã không may bị những kẻ bất tài cai trị, lừa lọc toàn dân, đưa dân tộc đi chệch đạo lý

02:39:am 24/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

A new day has come

A new day has come

A new day, oh..oh.. A new day, oh..oh.. I was waiting for so long For a miracle to come Everyone told me to be strong Hold on and don’t shed a tear Through the darkness and good times I knew I’d make it through And the world thought I had it all But I was [...]

01:36:am 24/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Không gian xã hội của quần chúng nhân dân

Không gian xã hội của quần chúng nhân dân

Qua chiến dịch “cải cách ruộng đất” và “tập thể hóa nông nghiệp”, đảng cộng sản đã tiêu diệt toàn bộ hệ thống lãnh đạo xã hội ở nông thôn, mà phải biết bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta mới xây dựng bồi đắp lên được

01:21:am 24/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tết Đống Đa nhớ Người Áo Vải đất Bình Định

Tết Đống Đa nhớ Người Áo Vải đất Bình Định

Hằng năm tại chùa Đồng Quang (Đống Đa) có mở hội gọi là ngày Giỗ Trận Đống Đa. Một phần dân chúng tại đây muốn kỷ niệm chiến thắng lịch sử của dân tộc, phần khác muốn siêu độ vong linh của chiến sĩ Tây Sơn và hơn 20 vạn quân Thanh đã tử trận tại đây vào đầu năm Kỷ Dậu 1789.

01:00:am 24/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sống Thừa [3]

Sống Thừa [3]

Đối với những người cộng sản chuyên chính thì Khối 8406 là kẻ thù không đội trời chung, còn đối với những người “ăn theo” chế độ thì họ là những con người “không bình thường”.

12:31:am 24/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »