WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:16:am 25/02/10 Đăng ngày “February 25th, 2010”

Viết cho quê hương tôi

Viết cho quê hương tôi

Từng phần thân thể của mẹ VN đang bị bọn bá quyền Trung Quốc chiếm đoạt, quần đảo Hoàng Sa (HS) và phần lớn quần đảo Trường Sa (TS) cùng Ải nam quan, 2/3 thác Bản giốc

09:16:am 25/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày 28/2 sẽ khởi công dự án khai thác Bauxite thứ 2 ở Tây Nguyên

Ngày 28/2 sẽ khởi công dự án khai thác Bauxite thứ 2 ở Tây Nguyên

Dự án này được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn tới 2015 có công suất thiết kế 650.000 tấn alumina mỗi năm

07:44:am 25/02/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trắng cả rồi ư?

Trắng cả rồi ư?

Từ nay đến hết Đại hội 11 Đảng sẽ thực hiện chính sách Khủng bố trắng!

06:59:am 25/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »