WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:27:am 19/02/10 Đăng ngày “February 19th, 2010”

Giai thoại danh nhân điện ảnh Brigitte Bardot

Giai thoại danh nhân điện ảnh Brigitte Bardot

“Ngoan ngoãn, chung thủy, im lặng- Bardot giễu cợt- Thế ông sẽ làm gì với người đàn bà như thế? Có lẽ ông nên ngủ với con chó thì hơn!”

04:27:am 19/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Hãy cùng đứng lên đảm trách sự cứu khổ trừ nguy

Hãy cùng đứng lên đảm trách sự cứu khổ trừ nguy

Trong Thông Điệp Xuân Canh Dần 2010 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Tống, kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đã đưa ra lời kêu gọi bức thiết đối với hàng giáo phẩm Tăng, Ni, Phật Tử trong và [...]

03:53:am 19/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Việt liều” yêu nước (?) Nguyễn Hữu Liêm

“Việt liều” yêu nước (?) Nguyễn Hữu Liêm

Và cũng chính trong dịp nầy, NHL đã dám “đá giò lái”VC! , Là người đã được đảng CSVN tin tưởng, NHL lại dám nhận xét phiên tòa nầy là một phiên tòa tiền chế

03:24:am 19/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nền tư pháp biến nạn nhân thành tội phạm

Nền tư pháp biến nạn nhân thành tội phạm

Dư luận trong nước đang xôn xao bàn tán về một vụ án chưa từng thấy: một hiệu trưởng trường trung học lợi dụng quyền lực của mình ép buộc các nữ sinh vị thành niên dưới quyền nhiều lần phục vụ sinh lý

02:40:am 19/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »