WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:38:pm 13/02/10 Đăng ngày “February 13th, 2010”

Nghệ thuật họa Hổ trên Người

Nghệ thuật họa Hổ trên Người

Nguồn: Sưu tầm Internet

10:38:pm 13/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Người Việt tại Ba Lan đón Tết

Người Việt tại Ba Lan đón Tết

Người Việt tại Ba Lan đón Tết

10:17:pm 13/02/10 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Xin đừng ngụy biện!

Xin đừng ngụy biện!

Ông Tương Lai là giáo sư, lý sự (lý thuyết và sự việc ông dẫn ra) rất kín kẽ; muốn hiểu (“thủng”) ông phải thật là … tỉ mẩn!

03:00:pm 13/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tổ quốc ăn năn

Tổ quốc ăn năn

Trong thứ tự những người được đề tặng, độc giả có thề hỏi tại sao tôi không đề những người đã chết trước những người còn sống? Lý do là vì mặc dầu những tình cảm vô cùng tha thiết và vô cùng sâu đậm với người đã khuất, sự sống vẫn phải đi trước. Cuốn sách này muốn được là cuốn sách của hy vọng, viết cho những con người của đất nước hôm nay và ngày mai.

09:15:am 13/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đồng hồ, Hiến pháp và Phạm Thanh Nghiên

Đồng hồ, Hiến pháp và Phạm Thanh Nghiên

Rõ ràng, tôi thuộc diện… buồn theo. Không những chỉ buồn theo, tôi còn (dám) là người buồn nhất. Và nỗi buồn này cứ ở mãi trong tôi cho đến mãi bây giờ.

07:50:am 13/02/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Phạm Duy và lời nói vị tha

Phạm Duy và lời nói vị tha

Tội nghiệp cho các thiên tài ! Có lẽ kiếp người quá ngắn đối với họ và họ muốn cháy cho đến giọt nến cuối cùng.

03:24:am 13/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tết Mậu Thân 1968 trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc

Tết Mậu Thân 1968 trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc

Để tăng cường xâm nhập miền Nam, ngày 08-04-1965, Lê Duẩn sang Trung Quốc xin quân viện.

03:15:am 13/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »