WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:21:am 03/03/10 Đăng ngày “March 3rd, 2010”

Sumi Jo – O Del Mio Dolce Ardor

Sumi Jo – O Del Mio Dolce Ardor

O Del Mio Dolce Ardor

03:21:am 03/03/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyên nhân chiến tranh 1960-1975

Nguyên nhân chiến tranh 1960-1975

Theo lời nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH), nguyên nhân chính mà VNDCCH đưa quân tấn công Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) từ năm 1960 là vì VNCH không tôn trọng và không thi hành hiệp định Genève ngày 20-7-1954 về việc tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước.

01:59:am 03/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Công cuộc phục hồi không gian xã hội ở Việt nam

Công cuộc phục hồi không gian xã hội ở Việt nam

Trong mấy chục năm cầm giữ quyền bính, đảng cộng sản đã phá tan hoang cái nền móng luân thường đạo lý, vốn được ông cha chúng ta vun đắp gây dựng từ ngàn xưa. Thứ “ giặc nội xâm” này tệ hại gấp bao nhiêu lần loại “giặc ngoại xâm”, do người Tàu hay người Pháp gây ra sự tàn phá trên đất nước chúng ta.

01:41:am 03/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Góp ý: Cuộc chiến nhìn từ nhiều phía

Góp ý: Cuộc chiến nhìn từ nhiều phía

Cuộc chiến tương tàn nồi da sao thịt đã kết thúc gần 35 năm nay, tuy nhiên nhiều người Việt Nam vẫn muốn bày tỏ về ý nghĩa cũng như mục đích của cuộc chiến đó. Trong nguyện vọng được lắng nghe ý kiến của nhiều người, đến từ nhiều quan điểm, nhiều phía, trước tiên chúng tôi xin đăng tải dưới đây một số các góp ý về cuộc chiến “Nhìn từ nhiều phía”.

01:18:am 03/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhà Tây Sơn và Cao nguyên Trung phần [3]

Nhà Tây Sơn và Cao nguyên Trung phần [3]

Giáo Hiến đóng vai trò Quân sư xây dựng nên nền tảng cho tổ chức khởi nghĩa, hình thành nên toàn bộ sách luợc, chiến lược và chiến thuật cho nhà Tây Sơn, tất cả đã được Giáo Hiến thường xuyên nhắn nhủ với những học trò của mình, cô động lại trong câu nói: “Ðược đất không bằng được thành, được thành không bằng được lòng người.”

01:15:am 03/03/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »