WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:38:pm 09/03/10 Đăng ngày “March 9th, 2010”

Công Nhân bị tạm giữ khi đang mua sắm

Công Nhân bị tạm giữ khi đang mua sắm

Công Nhân bị công an mặc thường phục đẩy vào xe khi đi mua sắm cùng chị gái ở cửa hàng gần nhà

12:38:pm 09/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vụ ám sát Kennedy

Vụ ám sát Kennedy

Để ám sát Kennedy, không phải chỉ cần một kế hoạch nhằm loại bỏ mục tiêu, mà còn cần các cố gắng nhằm giảm bớt hoặc tiêu diệt mọi sự bảo vệ có xung quanh mục tiêu. Một khi có được sự đồng thuận giữa những người đồng mưu, điều cuối cùng này sẽ được thực hiện : lệnh tác chiến như các thủ lĩnh Mafia, Carlos Marcello, Santo Trafficante et Giancana, đã đang hợp tác với CIA để ám sát Fidel Castro.

01:36:am 09/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Căn bệnh trầm kha hoang tưởng của thế kỷ?

Căn bệnh trầm kha hoang tưởng của thế kỷ?

Ảo vọng đầu tiên của những kẻ cuồng nhiệt tự gán cho mình cái mác dân chủ ở hải ngoại là sự cuồng tín, thịnh nộ của chính họ trong một thế giới cách biệt ở hải ngoại. Ảo tưởng thứ hai là họ có thể tạo ảnh hưởng, gây tác động đến những diễn biến ở trong nước.

12:56:am 09/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân: Truyện thời chiến của Phạm Tín An Ninh

Rừng Khóc Giữa Mùa Xuân: Truyện thời chiến của Phạm Tín An Ninh

Chiến tranh đã chấm dứt nhưng vết thương vẫn còn để lại với những mối dây oan nghiệt không cùng, di sản mà cuộc chiến để lại như không bao giờ dứt.

12:41:am 09/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Lê thị Công Nhân

Lê thị Công Nhân

Lê thị Công Nhân tại nhà sau khi ra tù.

12:10:am 09/03/10 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »