WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:25:pm 16/03/10 Đăng ngày “March 16th, 2010”

99.9 phần trăm Google sẽ dẹp tiệm tại Trung quốc

99.9 phần trăm Google  sẽ dẹp tiệm tại Trung quốc

Nếu ai không tuân hành luật pháp của Trung quốc, thì họ đã trở nên không thân thiện và vô trách nhiệm, và họ sẽ gánh chịu hậu quả,” Ông Bộ trưởng Bộ Kỹ Nghệ và Tin học Kỹ thuật tuyên bố với giới báo chí hôm thứ Sáu khi được hỏi là Trung quốc sẽ làm gì nếu Google ngưng không lọc lại những cuộc truy cập.

10:25:pm 16/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chi tiết và hình ảnh ngày trở về của LM Lý

Chi tiết và hình ảnh ngày trở về của LM Lý

Mặc dù sức khỏe Linh mục không được tốt song trí óc vẫn sáng suốt và tinh thần vẫn kiên vững.

04:59:am 16/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhân dân trông đợi gì từ nơi người sĩ phu trí thức?

Nhân dân trông đợi gì từ nơi người sĩ phu trí thức?

Khẩu hiệu ba vế của Cụ Phan Châu Trinh: Nâng cao Dân trí – Chấn hưng Dân khí – Cải tiến Dân sinh.

03:23:am 16/03/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đối sách với Đại Hội thứ 11 của đảng CSVN

Đối sách với Đại Hội thứ 11 của đảng CSVN

Đại Hội thứ 11 của đảng cộng sản Việt Nam theo chương trình sẽ được triệu tập vào đầu năm 2011. Đảng cộng sản Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị nhân sự, và những cuộc tranh chấp dành chỗ đi dự đại hội, dành ghế trong Ban Chấp Hành Trung Ương đảng và [...]

03:12:am 16/03/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người không nhận tội

Người không nhận tội

Có lẽ trong giờ phút đó, anh Giáo biết rằng mình đã ở vào thế hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ có thể nguyện cầu mà thôi. Đây là lần đầu tiên mà có lẽ cũng là duy nhất trong đời, tôi nhìn thấy một người hát bằng tất cả linh hồn như vậy.

01:41:am 16/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [3]

Những lời nói, thái độ và hành vi can đảm để đời [3]

Sau bao nhiêu năm đổ xương máu chống ngoại xâm, ngày nay những người Việt Nam yêu nước lại phải vướng vòng tù tội vì phải đứng lên chống chính phủ nội xâm Cộng sản. Họ đang bán nước cho Trung Cộng và cai trị theo kiểu công an trị, tước đoạt hết quyền làm người của dân tộc Việt Nam.

12:25:am 16/03/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »