WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:34:pm 23/04/11 Đăng ngày “April 23rd, 2011”

Thực trạng đất nước và những vấn đề nổi cộm trước mắt

Thực trạng đất nước và những vấn đề nổi cộm trước mắt

Nhà nước cần phát huy dân chủ, nói thật mọi khó khăn với dân, lấy lại ít ra một phần lòng tin (đã mất) của dân đối với mình.

03:34:pm 23/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Can thiệp vào Libya: Những bài học đầu tiên.

Can thiệp vào Libya: Những bài học đầu tiên.

Có lẽ bài học thực tế ở Libya là các nhà chính trị cũng chẳng khác gì những con nhím.

03:18:pm 23/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chuyển giao ngọn lửa truyền thống

Chuyển giao ngọn lửa truyền thống

Người cộng sản không thể nào mà dập tắt được cái ngọn lửa yêu nước nông nàn vốn luôn âm ỉ cháy bỏng trong tâm can người Việt, và ngọn lửa này vẫn tiếp tục được lưu chuyển từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp của đại khối dân tộc Việt Nam chúng ta vậy.

03:10:pm 23/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đối mặt[2]

Đối mặt[2]

Nhân dân ta, đất nước ta đã và đang phải hứng chịu những hậu quả của cái cơ chế do những người tự xưng là “lãnh đạo tài tình, là tiên phong, là sáng suốt” đẻ ra. Đã đến lúc cần vứt nó vào sọt rác về một cơ chế lỗi thời, mang đầy tính đặc quyền, đặc lợi của chế độ độc tôn đảng trị trên đất nước ta.

12:00:am 23/04/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »