WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:30:pm 16/05/11 Đăng ngày “May 16th, 2011”

Vùng quy hoạch của Thiên triều

Vùng quy hoạch của Thiên triều

04:30:pm 16/05/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Mua bán chứng chỉ dễ hơn mua rau ngoài chợ

Mua bán chứng chỉ dễ hơn mua rau ngoài chợ

“Thượng đế” yêu cầu gì thì có nấy – Muốn chứng chỉ loại khá, được khá. Muốn có chứng chỉ giỏi, được giỏi…

04:23:am 16/05/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng

Tình hình cho thấy các đồng chí Việt Nam dễ dàng thỏa hiệp. Không thể ngăn nhân dân thế giới nghĩ rằng các ông đang phải đối mặt với một số khó khăn trong công cuộc đấu tranh của các ông.

04:09:am 16/05/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cán bộ sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ dính líu buôn lậu ô tô

Cán bộ sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ dính líu buôn lậu ô tô

DRI đang làm việc với bộ Ngoại giao để điều tra vai trò cán bộ các sứ quán của Việt Nam và Bắc Triều Tiên.

03:33:am 16/05/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ba mươi sáu năm qua

Ba mươi sáu năm qua

“Chế độ Ngụy mà chúng ta đánh đổ nó nhưng nó đào tạo các chuyên viên như kỹ sư bác sĩ giỏi hơn chúng ta”

03:14:am 16/05/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trò hề mới

Trò hề mới

Cách mạng Hoa Lài nổ ra tại các quốc gia Hồi giáo là một bước ngoặc của nhân loại trong thế kỷ XXI.

03:00:am 16/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thời đã qua rồi …

Thời đã qua rồi …

Phải viết về bà Trần Lệ Xuân và ông Nguyễn Cao Kỳ mới ra chuyện. Cả hai người đã có những điểm rất gần gũi. Cả hai đều nói năng hành động khác thường…

12:00:am 16/05/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Góc nhìn kinh tế: An toàn thực phẩm

Góc nhìn kinh tế: An toàn thực phẩm

Còn những việc như xì dầu pha độc tố, trái cây tiêm thuốc kich thích, sợi hủ tiếu mì chứa chất hàn the

12:00:am 16/05/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »