WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:13:am 18/03/16 Đăng ngày “March 18th, 2016”

Đại diện Tòa lãnh sự Anh và Úc đến thăm gia đình cựu TNLT Trần Minh Nhật

Đại diện Tòa lãnh sự Anh và Úc đến thăm gia đình cựu TNLT Trần Minh Nhật

Trong thời gian qua, gia đình của anh Trần Minh Nhật đã liên tục bị nhà cầm quyền tỉnh Lâm Đồng cho người đến sách nhiễu và tấn công, triệt tiêu kinh tế.

11:13:am 18/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »