WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:58:pm 24/03/16 Đăng ngày “March 24th, 2016”

Phiên tòa kangaroo Ba Đình

Phiên tòa kangaroo Ba Đình

05:58:pm 24/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phóng viên không biên giới lên án bản án dành cho Anh Ba Sàm

Phóng viên không biên giới lên án bản án dành cho Anh Ba Sàm

Ông Vinh từng tốt nghiệp đại học An Ninh và đại học Luật.

03:51:pm 24/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Làm nhục công an bằng sự ngu dốt

Làm nhục công an bằng sự ngu dốt

Dùng kẻ ngu để vô hiệu hóa, tầm thường hóa trí thức – đó là chiến thuật mà chính quyền công an trị vẫn sử dụng suốt nửa thế kỷ nay.

03:06:pm 24/03/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một vụ án chính trị vi – hiến

Một vụ án chính trị vi – hiến

Việc Bộ Chính trị vội vã, hốt hoảng ‘’bóp cổ‘’ Quốc hội mới từ trước khi nó được sinh ra 2 tháng và trước khi nó nhận nhiệm vụ 4, 5 tháng sẽ tạo nên hỗn loạn trong đảng, trong bộ máy Nhà nước ở cấp cao nhất.

02:49:pm 24/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những sai lầm của Lyndon Johnson trong chiến tranh VN

Những sai lầm của Lyndon Johnson trong chiến tranh VN

Lyndon Baines Johnson là một trong bốn chính khách Mỹ đã giữ hai chức vụ ngành Hành pháp và hai chức vụ Lập pháp. Từ 1937-1949 ông là Dân biểu Liên bang đơn vị Texas, từ 1949-1961 ông thành Thượng nghị sĩ, từ 1961-1963 ông trở thành Phó tổng thống và từ 1963-1969 ông thành [...]

05:17:am 24/03/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng có vi phạm Điều Lệ Đảng?

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng có vi phạm Điều Lệ Đảng?

Ông Trọng cho rằng đồng chí Dũng của ông gây chia rẽ đảng, trong khi chính ông lại nói lãnh đạo phải là người Bắc, phải có lý luận, vậy ai là người gây chia rẽ vùng miền trong đảng?

05:03:am 24/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc chiến Mậu Thân trên toàn lãnh thổ VNCH

Cuộc chiến Mậu Thân trên toàn lãnh thổ VNCH

Tuy CS lợi dụng dịp hưu chiến nhân lễ Tết cổ truyền của dân tộc, bất ngờ mở cuộc tấn công trên một mặt trận rộng lớn, nhưng Quân đội VNCH khắp nước đã phản ứng kịp thời….

12:00:am 24/03/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »