WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:55:am 14/03/16 Đăng ngày “March 14th, 2016”

Nắm tay nhau đi lên từ tan tác

Nắm tay nhau đi lên từ tan tác

“Ôi tiếc thương bao mùa lúa vun trồng Một Mùa Thu nước lũ Trở thành bùn nước mênh mông…” (Đồng Lầy – Nguyễn Chí Thiện) Mỗi người Việt Nam yêu quê hương, hành động hay tiếc nhớ quê hương bằng cái cách của riêng mình; nhưng đa số, dù khác biệt chính kiến, vẫn tha [...]

10:55:am 14/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lễ tưởng niệm Gạc Ma diễn ra suôn sẻ

Lễ tưởng niệm Gạc Ma diễn ra suôn sẻ

Điểm đáng lưu ý là, so với những năm trước, năm nay đoàn biểu tình không bị phá rối bởi đám dư luận viên, côn đồ và công an chìm nổi như những lễ kỉ niệm trước đó.

05:57:am 14/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »