WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ Ai Cập đến Ba Đình

Từ Ai Cập đến Ba Đình © Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Từ Ai Cập đến Ba Đình”

 1. vohoan says:

  TỰ DO ÔI TUYỆT ĐẸP !

  Tự do ! ôi hạnh phúc !
  có phải thế không anh ?
  Nắng ống ánh trên thềm
  Nhửng người đi qua cửa
  Bàn tay trong bàn tay
  Đời hết cô đơn rồi

  Tự do ! ôi hạnh phúc !
  Có phải thế không em ?
  Hoa nở ngập bên thềm
  Tình yêu thương trổi dậy
  Ràng buộc bước chân nhau
  Múa vui ngày tươi thấm

  Tự do ôi hạnh phúc !
  Có phải thế không em ?
  Tiếng ai hát bên thềm
  Ca cuộc đời bừng dậy
  Người người say trong mộng
  Một ngày mai huy hoàng

Phản hồi