WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:57:am 02/02/11 Đăng ngày “February 2nd, 2011”

Đòn dằn mặt của anh Hai

Đòn dằn mặt của anh Hai

Hôm 6.1.2011, Tướng Vang Pao, lãnh tụ của nhóm Hmong qua đời. Hôm 10.1.2011, Văn Phòng Công Tố Viện ở Sacramento đã đưa ra một lệnh trạng yêu cầu hủy bỏ vụ án nhóm Vang Pao “vì lợi ích của công lý” (in the interest of justice). Lệnh trạng này đã được thẩm phán Frank [...]

08:57:am 02/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tôn Vân Anh được trao quốc tịch Ba Lan

Tôn Vân Anh được trao quốc tịch Ba Lan

Kể từ 1/2/2011, Vân Anh trở thành công dân Ba Lan.

05:11:am 02/02/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Việt Nam, một trong 8 đồng minh ‘đáng xấu hổ’ nhất của Mỹ

Việt Nam, một trong 8 đồng minh ‘đáng xấu hổ’ nhất của Mỹ

…theo đánh giá của báo phân tích chính trị nổi tiếng thế giới “Chính Sách Ngoại Giao” (Foreign Policy), số ra ngày 31 tháng 1, 2011.

03:27:am 02/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tết và người tù nổi tiếng Điếu Cày

Tết và người tù nổi tiếng Điếu Cày

Tước đoạt cái Tết của công dân, kể cả đó chỉ là một cái Tết ngục tù trơ trọi và thiếu thốn bằng một lý do “trời ơi đất hỡi” là chuyện chỉ có ở đất Việt Nam “độc lập – tự do – hạnh phúc” này.

12:01:am 02/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »