WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hình ảnh buổi thắp nến cầu nguyện cho LS CHHV

HÀ NỘI: Khoảng hơn 3000 giáo dân Thái Hà đã tham gia buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, người sẽ ra tòa vào thứ Hai, ngày 4/4 này.

Buổi cầu nguyện được giáo xứ Thái Hà thực hiện theo thỉnh nguyện của gia đình ông Hà Vũ. Tham gia cùng giáo dân có vợ ông Hà Vũ, bà Nguyễn Thị Dương Hà và em gái ông bà Cù Thị Xuân Bích.

Linh mục Vũ Khởi Phụng chủ trì buổi cầu nguyện. Sau buổi lễ, công an ập vào kiểm tra hộ khẩu trong nhà thờ nhưng mọi việc đã được giải quyết êm thấm.

Một số hình ảnh:

LS Dương Hà có mặt tại buổi câu nguyện

 

LM Vũ Khởi Phụng

 

Tin và ảnh của Dân Làm Báo

 

Phản hồi