WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Hình ảnh trước phiên tòa xử luật sư Cù Huy Hà Vũ ngày 4.4.2011”

  1. Nguyen Nguyet Anh says:

    Anh đã nói với em hàng triệu triệu lần rồi. Tự viết một bài để chư quần hùng thưởng lãm, đừng theo đóm ăn tàn… ý kiến, ý ruồi. Mâm nào cũng có em. Anh mệt lắm!

Phản hồi