WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đinh La Làng”

  1. Choi Song Dong says:

    Không biết sếp sòng nhà cầm quyền VN này làm ăn ra sao khi bổ nhiêm ông Thăng đi dạo lung tung,đi đến đâu lại y như rằng để lại bao nhiêu hệ lụy,làm thì ít phá thì nhiều ấy thế chẳng thấy bị cắt chức hay xử phạt.Làm chính trị và kinh tế kiểu này thì dù có trăm ngàn mỏ dầu cũng sạch.Các ông ơi từ chức hết đi cho dân nhờ.

Phản hồi