Home » 10:24:pm 02/04/09 Đăng ngày “April 2nd, 2009”

Thể chế lạc hậu và căn bệnh thành tích

Thể chế lạc hậu và căn bệnh thành tích

Chúng ta đều biết rằng, theo logic thông thường, một thể chế tốt sẽ tạo ra thành tích và một thể chế bất hợp lý sẽ không tạo ra thành tích. Tuy nhiên, trên thực tế, một số thể chế bất hợp lý vẫn tạo ra thành tích. Tại sao lại có hiện tượng như [...]

10:24:pm 02/04/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »